طرح مهر پشت چک 1 | 17×45 میلی متر

طرح مهر پشت چک 2 | 21×55 میلی متر