ابعاد درج شده مربوط به طرح مهر روی کاغذ می‌باشد

سفارش بر اساس ابعاد مهر

جهت مشاهده محصولات مرتبط با هر سایز، روی دایره زردرنگ رفته و در منو بازشو گزینه‌ مشاهده محصولات را کلیک نمایید

مستطیل ۹×۲۴ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۳×۳۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۷×۴۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۱×۵۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۳۰×۷۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۳۸×۷۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۴۷×۹۸ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۰×۴۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۵×۴۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۳۰×۵۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۳۰×۵۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۴۰×۶۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۰×۳۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۵×۴۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۳۰×۴۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۴۰×۵۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۲×۳۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۵×۴۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۰×۵۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۳۵×۶۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۴۰×۶۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۵۰×۷۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۶۰×۸۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۷۰×۹۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۷۵×۹۹ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۸۹×۱۱۴ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۸۹×۱۲۱ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۷×۵۷ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۰×۶۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۵×۷۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۳۰×۸۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۰×۴۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۰×۵۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۳×۵۴ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۲×۶۳ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۵×۶۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۸×۶۴ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۰×۷۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۱۵×۷۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مستطیل ۲۵×۸۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مربع ۱۲×۱۲ میلی متر

مشاهده محصولات

مربع ۱۵×۱۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مربع ۱۷×۱۷ میلی متر

مشاهده محصولات

مربع ۲۵×۲۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مربع ۳۰×۳۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مربع ۳۵×۳۵ میلی متر

مشاهده محصولات

مربع ۴۰×۴۰ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۱۲ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۱۷ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۲۰ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۲۵ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۳۰ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۳۵ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۴۰ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۴۵ میلی متر

مشاهده محصولات

دایره با قطر ۵۰ میلی متر

مشاهده محصولات

بیضی ۲۸×۴۵ میلی متر

مشاهده محصولات

بیضی ۳۰×۵۰ میلی متر

مشاهده محصولات

مثلث ۴۵×۴۵×۴۵ میلی متر

مشاهده محصولات

بیضی ۳۵×۵۵ میلی متر

مشاهده محصولات